το καταστατικό

το καταστατικό

Άρθρο 1: Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα – Σφραγίδα
α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός Επιστημονικός Σύλλογος με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» (ΕΕΦΕΕ) ή «HELLENIC PHYSICS SOCIETY FOR SCIENCE AND EDUCATION» (HPSSE), με έδρα την Αθήνα. Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Συλλόγου διέπονται από τις κείμενες διατάξεις των Ειδικών Νόμων και του Αστικού Κώδικα ως και από τα άρθρα του παρόντος καταστατικού. Από τούδε και στο εξής, στα άρθρα του παρόντος καταστατικού, ο Σύλλογος θα αναφέρεται ως «ΕΕΦΕΕ».
β) Το σήμα και η σφραγίδα της ΕΕΦΕΕ φέρουν την επωνυμία της στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, καθώς και το γράμμα φ ενταγμένο σε γραφιστική παράσταση κουκουβάγιας, συμβόλου σοφίας και παιδείας.
Άρθρο 2: Σκοποί
Σκοποί της ΕΕΦΕΕ είναι:
α) να αναδεικνύει και να προβάλλει στην Ελλάδα την Επιστήμη της Φυσικής ως βασική επιστήμη και την Εκπαίδευση στη Φυσική ως μέθοδο σκέψης και εξέλιξης της γνώσης, καθώς και τις απόψεις και το έργο των λειτουργών τους,
β) να ενημερώνει υπεύθυνα την ελληνική κοινωνία, να συμβουλεύει επίσημα την ελληνική πολιτεία και να πληροφορεί έγκυρα κάθε ενδιαφερόμενο διατυπώνοντας επιστημονικές απόψεις για επιτεύγματα και εφαρμογές της Επιστήμης της Φυσικής, με τη γενικότερη έννοιά της, καθώς και για θέματα Εκπαίδευσης στη Φυσική.
Άρθρο 3: Μέσα και Δράσεις
Η ΕΕΦΕΕ επιδιώκει την επίτευξη των παραπάνω σκοπών με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο και δράσεις, όπως:
α) την οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων με θέματα συναφή προς την Επιστήμη της Φυσικής και την Εκπαίδευση στη Φυσική του 20ού και 21ου αιώνα,
β) την έκδοση περιοδικών, βιβλίων και κάθε άλλης έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής υποστηρικτικού υλικού, κυρίως μέσω του διαδικτύου, για τη δημοσιοποίηση και ανταλλαγή επιστημονικών και εκπαιδευτικών απόψεων των μελών της, αλλά και της ευρύτερης επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας,
γ) την προώθηση της αλληλεπίδρασης και συνεργασίας των μελών της με την οργάνωση και υποστήριξη περιοδικών συναντήσεων και εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα, καθώς επίσης τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων / σχολείων / εργαστηρίων, όπως και τοπικών και πανελλήνιων διαγωνισμών με πρόβλεψη υποτροφιών και βραβείων αριστείας, σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς,
δ) τη διαμόρφωση και δημοσιοποίηση συλλογικών απόψεων / προτάσεων των μελών της για ζητήματα επιστημονικής έρευνας και εκπαίδευσης, όπου απαιτείται, αλλά και την πραγματοποίηση παρεμβάσεων για τη βελτίωση και σταθεροποίηση της εφαρμοζόμενης ερευνητικής και εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρα μας,
ε) τη στενή συνεργασία της με άλλους συναφείς εθνικούς και διεθνείς φορείς, τη συμμετοχή της σε αυτούς, την ανάληψη και εκπόνηση μελετών έργων, καθώς επίσης και τη συμμετοχή της σε εθνικές και διεθνείς ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα.
Άρθρο 4: Μέλη – Εγγραφή – Δικαιώματα
Η ΕΕΦΕΕ απαρτίζεται από Τακτικά, Αντεπιστέλλοντα, Επίτιμα και Δόκιμα Μέλη. Ο ελάχιστος αριθμός ιδρυτικών τακτικών μελών της ΕΕΦΕΕ ορίζεται σε είκοσι (20).
α) Ως Τακτικά Μέλη της ΕΕΦΕΕ εγγράφονται, μετά από πρόταση τριών τακτικών μελών, φυσικά πρόσωπα κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, που με την επιστημονική, ερευνητική, συγγραφική και άλλη επαγγελματική δραστηριότητά τους συμβάλλουν αποδεδειγμένα στην προαγωγή της Επιστήμης της Φυσικής ή/και της Εκπαίδευσης στη Φυσική (ή τα Φυσικά), σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. Τα τακτικά μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις των γενικών συνελεύσεων και έχουν το δικαίωμα να παρεμβαίνουν, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται.
β) Ως Αντεπιστέλλοντα Μέλη της ΕΕΦΕΕ εγγράφονται, μετά από πρόταση τριών τακτικών μελών, πρόσωπα που, αν και δεν έχουν τις προϋποθέσεις των τακτικών μελών, έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μπορούν να συμβάλλουν θετικά σε ζητήματα της Επιστήμης της Φυσικής και της Εκπαίδευσης στη Φυσική. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να μετέχουν στις συνεδριάσεις των γενικών συνελεύσεων και να παρεμβαίνουν, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
γ) Ως Επίτιμα Μέλη της ΕΕΦΕΕ ανακηρύσσονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου πρόσωπα που έχουν διακριθεί στην επιστήμη και την εκπαίδευση για πολλά χρόνια, παράλληλα δε έχουν προσφέρει ή προσφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην επίτευξη των σκοπών της ΕΕΦΕΕ. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να μετέχουν στις συνεδριάσεις των γενικών συνελεύσεων και να παρεμβαίνουν, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
δ) Ως Δόκιμα Μέλη της ΕΕΦΕΕ εγγράφονται, μετά από πρόταση τριών τακτικών μελών, φοιτητές πανεπιστημιακών τμημάτων, οι οποίοι ως πτυχιούχοι θα εργαστούν για την Επιστήμη της Φυσικής ή/και την Εκπαίδευση στη Φυσική, μετέχουν δε ενεργά σε δραστηριότητες της ΕΕΦΕΕ. Τα δόκιμα μέλη μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις των γενικών συνελεύσεων χωρίς να παρεμβαίνουν και χωρίς να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Άρθρο 5: Υποχρεώσεις Μελών – Διαγραφή
Όλα τα μέλη της ΕΕΦΕΕ έχουν την υποχρέωση: α) να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του Σωματείου και β) να καταβάλλουν την οριζόμενη από το διοικητικό συμβούλιο συνδρομή.
Διαγράφεται της ΕΕΦΕΕ κάθε μέλος που: α) θα το ζητήσει με αίτησή του προς το διοικητικό συμβούλιο, β) αδικαιολόγητα δεν μετέχει συστηματικά στις γενικές συνελεύσεις και στις δραστηριότητες της ΕΕΦΕΕ, γ) δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς την ΕΕΦΕΕ και δ) επιδεικνύει συμπεριφορά απάδουσα προς τους σκοπούς της ΕΕΦΕΕ.
Άρθρο 6: Πόροι
Πόροι της ΕΕΦΕΕ είναι: α) οι συνδρομές που ορίζει η γενική συνέλευση για τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη της, καθώς και εισφορές των μελών και των φίλων της ΕΕΦΕΕ, β) έσοδα από τις εκδηλώσεις, δραστηριότητες και εκδόσεις της ΕΕΦΕΕ, γ) δωρεές και χορηγίες ιδιωτών προς την ΕΕΦΕΕ καθώς και επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Δημόσιο κτλ. και ε) κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στην ΕΕΦΕΕ.
Άρθρο 7: Γενική Συνέλευση
α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και διακρίνεται σε Τακτική και Έκτακτη. Η Τακτική συγκαλείται μία φορά το χρόνο. Η Έκτακτη, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ή όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των τακτικών μελών με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., στην οποία πρέπει να αναγράφεται και το προς συζήτηση θέμα. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Ε. εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
β) Η σύγκληση της Γ.Σ. ανακοινώνεται στα μέλη, οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες πριν, με έγγραφη ατομική πρόσκληση υπογραφόμενη από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Δ.Σ., στην οποία αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
γ) Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το 50% + 1 τουλάχιστον των τακτικών μελών. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας συγκαλείται επαναληπτική Γ.Σ., χωρίς πρόσκληση, την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και στον ίδιο τόπο, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.
δ) Η Γ.Σ. αποφαίνεται επί των πεπραγμένων του Δ.Σ. και επί του οικονομικού απολογισμού του περασμένου έτους, σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.), καθώς και για κάθε θέμα που υποβάλλεται από το Δ.Σ. και έχει αναγραφεί στην Ημερήσια Διάταξη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών με ανάταση της χειρός.
ε) Η Γ.Σ. εκλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
Άρθρο 8: Διοικητικό Συμβούλιο
α) Η ΕΕΦΕΕ διοικείται από επταμελές Δ.Σ. εκλεγόμενο ανά τριετία από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική δια ψηφοδελτίου ψηφοφορία. Η θητεία του είναι τριετής και αρχίζει από τη συγκρότησή του σε σώμα.
β) Το Δ.Σ., μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου, συνέρχεται εντός οκτώ (8) ημερών από την εκλογή του και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο.
γ) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν μία φορά τον μήνα, εκτάκτως δε οσάκις το ζητήσουν ο Πρόεδρος ή τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ.
δ) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και τρία τουλάχιστον ακόμα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Επί ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
ε) Κάθε μέλος που παραιτείται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή αποβάλλει την ιδιότητα του μέλους αντικαθίσταται με τον πρώτο στη σειρά των επιλαχόντων του ψηφοδελτίου.
στ) Αν το Δ.Σ. εκδηλώσει την πρόθεση να παραιτηθεί ως Σώμα, οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και νέας Ε.Ε.
Άρθρο 9: Καθήκοντα των Οργάνων Διοίκησης
α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την ΕΕΦΕΕ ενώπιον των δημοσίων, διοικητικών και δικαστικών Αρχών και ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου για τις υποθέσεις της ΕΕΦΕΕ. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. Υπογράφει κάθε έγγραφο που έχει σχέση με τη Διοίκηση του Σωματείου. Επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών της ΕΕΦΕΕ.
β) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο και ασκεί όσα καθήκοντα του αναθέτει με απόφασή του το Δ.Σ., μετά από εισήγηση του Προέδρου.
γ) Ο Γραμματέας τηρεί το Αρχείο, το Πρωτόκολλο, το Μητρώο των Μελών και την αλληλογραφία της ΕΕΦΕΕ. Συντάσσει και τηρεί τα Πρακτικά. Συνυπογράφει, με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, όλα τα έγγραφα της ΕΕΦΕΕ, τα εντάλματα πληρωμής και τα γραμμάτια εισπράξεως.
δ) Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές. Καταθέτει σε αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα, σε λογαριασμό της ΕΕΦΕΕ, τις εισπράξεις. Τηρεί τα προβλεπόμενα από το Νόμο βιβλία και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους τα δικαιολογητικά πληρωμής. Συντάσσει τον ετήσιο Ισολογισμό και θέτει στη διάθεση της Ε.Ε. τα βιβλία και τα δικαιολογητικά διαχείρισης. Προβαίνει σε χρηματικές αναλήψεις από τον τηρούμενο στην Τράπεζα λογαριασμό της ΕΕΦΕΕ μετά από έγγραφη εντολή υπογραφόμενη από τον Πρόεδρο ή τους νόμιμους αναπληρωτές του. Σε περίπτωση κωλύματος του Ταμία να προβεί σε ανάληψη, τον αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο με απόφαση του Δ.Σ. Για την κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων, ο Ταμίας δικαιούται να διατηρεί σε μετρητά ένα ποσό του οποίου το ύψος καθορίζεται από το Δ.Σ.
ε) Ο Έφορος φροντίζει το οργανωτικό μέρος των εκδηλώσεων της ΕΕΦΕΕ. Επιμελείται των αρχείων της ΕΕΦΕΕ και συντάσσει και προωθεί τα δελτία τύπου για τα Μ.Μ.Ε.
Άρθρο 10: Ελεγκτική Επιτροπή
α) Η Ε.Ε. εκλέγεται από τη Γ.Σ. με το ίδιο ψηφοδέλτιο με το οποίο εκλέγεται και το Δ.Σ. Είναι τριμελής και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα Μέλος.
β) Η Ε.Ε. ελέγχει την οικονομική διαχείριση της ΕΕΦΕΕ και συντάσσει στο τέλος τους διαχειριστικού έτους σχετική Έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Γ.Σ.
γ) Σε περίπτωση παραίτησης του Δ.Σ., συμπαρασύρεται σε παραίτηση και η Ε.Ε.
Άρθρο 11: Αρχαιρεσίες
α) Οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια.
β) Οι Αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, εκλεγόμενη από τη Γ.Σ. με φανερή ψηφοφορία και αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Έφορο.
γ) Οι Αρχαιρεσίες γίνονται με μυστική ψηφοφορία, με κοινό ψηφοδέλτιο, στο οποίο οι υποψήφιοι καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους και με πολυσταυρία, ήτοι μέχρι επτά σταυρούς για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις για την Ε.Ε. Προβλέπεται και επιστολική ή και ηλεκτρονική ψήφος, με διαδικασία την οποία θα ορίζει η Γ.Σ.
δ) Η Εφορευτική Επιτροπή επιμελείται τα της εκλογής, συντάσσει το πρακτικό αρχαιρεσιών με τον αριθμό των μελών που ψήφισαν και τον αριθμό των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος και ανακηρύσσει τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Ένσταση κατά του κύρους της εκλογής υποβάλλεται στην Εφορευτική Επιτροπή εντός πέντε (5) ημερών.
ε) Οι επιθυμούντες να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. πρέπει να το δηλώσουν στο Γραμματέα του Δ.Σ. τρεις ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών.
Άρθρο 12: Δαπάνες Διοίκησης
Με απόφαση του Δ.Σ. επιτρέπεται η χορήγηση δαπανών κίνησης σε μέλη του Δ.Σ., της Ε.Ε. και σε τακτικά Μέλη της ΕΕΦΕΕ που απασχολήθηκαν με υποθέσεις της ΕΕΦΕΕ, όχι όμως και αμοιβές για διοικητικό έργο. Τα έξοδα κίνησης θα δικαιολογούνται με απόδειξη πληρωμής ή με κατάσταση εξόδων συντασσόμενη από τον ενεργήσαντα τη δαπάνη και συνυπογραφόμενη από τον Πρόεδρο και τον Ταμία.
Άρθρο 13: Παραρτήματα
Με απόφαση της Γ.Σ. και με πλειοψηφία μεγαλύτερη του 66% + 1 των παρόντων είναι δυνατή η ίδρυση σε πόλεις της Ελλάδος Παραρτημάτων της ΕΕΦΕΕ, των οποίων οι εκπρόσωποι θα έχουν ουσιαστικές αρμοδιότητες στις τοπικές δραστηριότητές της.
Άρθρο 14: Τροποποίηση και Διάλυση
α) Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζεται από τη Γ.Σ., συγκαλούμενη για τον σκοπό αυτό, με πλειοψηφία του 75% (3/4) + 1 των παρόντων, εφόσον παρίστανται το 50% + 1 τουλάχιστον των μελών της ΕΕΦΕΕ.
β) Η διάλυση της ΕΕΦΕΕ αποφασίζεται από τη Γ.Σ., συγκαλούμενη για τον σκοπό αυτό, με παρόντα το 75% + 1 των μελών και με ψηφοφορία αυτών.
Άρθρο 15: Γενική Διάταξη
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. και από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τους Ειδικούς Νόμους.
Άρθρο 16
Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 16 άρθρα και εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του κατά τη συνεδρίαση της Γ.Σ. των ιδρυτικών μελών στις 06/11/2015.
Η ισχύς του αρχίζει μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, με την οποία θα εγκρίνεται αυτό, και την εγγραφή του στο βιβλίο Σωματείων του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Μέχρι την παραπάνω έγκριση και εγγραφή, η ΕΕΦΕΕ θα διοικείται από προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, που αποτελείται από πέντε πρόσωπα από τα ιδρυτικά του μέλη και η οποία θα διενεργήσει τα νόμιμα για την αναγνώρισή της και θα συγκαλέσει Γ.Σ. μέσα σε ένα μήνα μετά την έγκριση του καταστατικού, για την εκλογή του πρώτου Δ.Σ. και της πρώτης Ε.Ε.
Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2015

(εγκρίθηκε την 26/02/2016 με την υπ.αριθμό  61/2016 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών με αύξ.αριθμ. 31005 στο βιβλίο σωματίων του Πρωτοδικείου Αθηνών)

Τα Μέλη της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της νεοϊδρυθείσας Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση, τα οποία διενήργησαν τα νόμιμα για την αναγνώρισή της και θα συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση του Καταστατικού για την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ήταν οι:

δρ Ουρανία Γκικοπούλου
καθηγ. Γεώργιος Θ. Καλκάνης
δρ Γεώργιος Πολυζώης
καθηγ. Γεώργιος Τόμπρας
καθηγ. Κανάρης Τσίγκανος