η εταιρεία

Η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση είναι μη κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία της οποίας η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία διέπονται από τις κείμενες διατάξεις των Ειδικών Νόμων και του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα άρθρα του Καταστατικού της,  το οποίο είναι συμβατό με τα καταστατικά παρόμοιων επιστημονικών εταιρειών / συλλόγων.

τα μέλη

Μέλη της είναι ερευνητές ή/και εκπαιδευτικοί φυσικής από όλα τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, ελληνικά και διεθνή, καθώς ερευνητές ή/και εκπαιδευτικοί φυσικής (/ φυσικών) από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
Η συμμετοχή στην προσπάθεια και η ένταξη στην Εταιρεία ως «εν δυνάμει» μελών προϋποθέτει την αποστολή ενός απλού μηνύματος (στο info@εεφεε.gr ή στο info@physicsmentor.gr ) ότι «επιθυμώ να είμαι μέλος της εεφεε» (στο μήνυμα πρέπει να αναγράφονται το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο, καθώς και η ιδιότητα του νέου, «εν δυνάμει» μέλους).
Στο διαδικτυακό τόπο εεφεε.gr,εεφεε.gr physicsmentor.gr), ο οποίος είναι υπό διαμόρφωση, θα αναρτώνται οι ανακοινώσεις της Εταιρείας Φυσικής και τα ονόματα των συναδέλφων που έχουν ήδη ενταχθεί ή που επιθυμούν να ενταχθούν ως μέλη.
 

οι σκοποί, οι δράσεις

Σύμφωνα με το Καταστατικό της οι σκοποί της  Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση (εεφεε) είναι:
α) να αναδεικνύει και να προβάλλει στην Ελλάδα την Επιστήμη της Φυσικής ως βασική επιστήμη και την Εκπαίδευση στη Φυσική ως μέθοδο σκέψης και εξέλιξης της γνώσης, καθώς και τις απόψεις και το έργο των λειτουργών τους,
β) να ενημερώνει υπεύθυνα την ελληνική κοινωνία, να συμβουλεύει επίσημα την ελληνική πολιτεία και να πληροφορεί έγκυρα κάθε ενδιαφερόμενο διατυπώνοντας επιστημονικές απόψεις για επιτεύγματα και εφαρμογές της Επιστήμης της Φυσικής, με τη γενικότερη έννοιά της, καθώς και για θέματα Εκπαίδευσης στη Φυσική.

Η Εταιρεία επιδιώκει την επίτευξη των παραπάνω σκοπών με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο και δράσεις, όπως:
α) την οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων με θέματα συναφή προς την Επιστήμη της Φυσικής και την Εκπαίδευση στη Φυσική του 20ου και 21ου αιώνα,
β) την έκδοση περιοδικών, βιβλίων και κάθε άλλης έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής υποστηρικτικού υλικού, κυρίως μέσω του διαδικτύου, για τη δημοσιοποίηση και ανταλλαγή επιστημονικών και εκπαιδευτικών απόψεων των μελών της αλλά και της ευρύτερης επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας,
γ) την προώθηση της αλληλεπίδρασης και συνεργασίας των μελών της με την οργάνωση και υποστήριξη περιοδικών συναντήσεων και εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα, καθώς επίσης τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων / σχολείων / εργαστηρίων, όπως και τοπικών και πανελλήνιων διαγωνισμών με πρόβλεψη υποτροφιών και βραβείων αριστείας, σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς,
δ) τη διαμόρφωση και δημοσιοποίηση συλλογικών απόψεων / προτάσεων των μελών της για ζητήματα επιστημονικής έρευνας και εκπαίδευσης, όπου απαιτείται, αλλά και την πραγματοποίηση παρεμβάσεων για τη βελτίωση και σταθεροποίηση της εφαρμοζόμενης ερευνητικής και εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρα μας,
ε) τη στενή συνεργασία της με άλλους συναφείς εθνικούς και διεθνείς φορείς, τη συμμετοχή της σε αυτούς, την ανάληψη και εκπόνηση μελετών έργων, καθώς επίσης και τη συμμετοχή της σε εθνικές και διεθνείς ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα.

Προβλέπονται Τακτικά, Αντεπιστέλλοντα, Επίτιμα και Δόκιμα Μέλη της Εταιρείας. Τακτικά Μέλη είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών που με την επιστημονική, ερευνητική, συγγραφική και άλλη επαγγελματική δραστηριότητά τους συμβάλλουν αποδεδειγμένα στην προαγωγή της Επιστήμης της Φυσικής ή/και της Εκπαίδευσης στη Φυσική (/ τα Φυσικά), σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. Δόκιμα Μέλη είναι φοιτητές / μελλοντικοί επιστήμονες ή και εκπαιδευτικοί φυσικής.

Τα Μέλη της Εταιρείας φιλοδοξούν να λειτουργήσουν με αποκλειστική στόχευση στους σκοπούς –και μόνο– της Εταιρείας, με την όσο το δυνατόν ευρύτερη κινητοποίηση των συναδέλφων, με καταμερισμό αρμοδιοτήτων καθώς και τη δημιουργία ομάδων εργασίας και τοπικών παραρτημάτων, συναγωνιστικά και όχι ανταγωνιστικά με άλλους φορείς και συλλογικότητες.