ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΕΦΕΕ) ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΕΦΕΕ) ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021

Τα θέματα Φυσικής των Πανελληνίων εξετάσεων 2021, ήταν σαφή, κάλυπταν όλο το εύρος της διδακτέας ύλης και απαιτούσαν ανάκληση γνώσεων προηγουμένων τάξεων. Εν τούτοις, δεδομένων και των φετινών συνθηκών διδασκαλίας, μπορούν να χαρακτηριστούν ως απαιτητικά, ενώ η πληθώρα ασκήσεων και οι συνδυασμοί τους σε ένα θέμα καθώς και οι απαιτούμενοι υπολογισμοί δημιουργούν ερωτήματα για την επάρκεια χρόνου για την απάντησή τους από τους υποψήφιους.

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι οι θεματοδότες μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια και με πολύ περιορισμένη εξεταστέα ύλη αναγκάζονται να συνθέτουν θέματα που πρέπει, εκτός των άλλων, να είναι επιστημονικά ορθά και να μην επιδέχονται πολλών ερμηνειών και επεξηγήσεων.

Έχουμε, λοιπόν, να παρατηρήσουμε τα εξής:

  1. Η διδακτέα ύλη έχει φθάσει πλέον σε κορεσμό. Είναι άμεση η ανάγκη επαναπροσδιορισμού, εμπλουτισμού και διεύρυνσής της. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν η σύγχρονη φυσική να αγνοείται παντελώς και η κβαντική φυσική να διδάσκεται και να εξετάζεται σε μαθήματα άλλων ειδικοτήτων πλην Φυσικών.
  2. Τα θέματα, και όχι μόνο τα φετινά, απέχουν πολύ από την περιγραφή και μελέτη πραγματικών καταστάσεων και φαινομένων και αντιστοιχούν σε μη ρεαλιστικά μοντέλα. Για παράδειγμα το θέμα Β3, το οποίο στηρίζεται σε αντίστοιχο παράδειγμα του σχολικού βιβλίου, αναφέρεται σε μη κεντρική κρούση σημειακών αντικειμένων (σφαίρες μικρών διαστάσεων).
  3. Η εισαγωγή θεμάτων πειραματικού χαρακτήρα καθίσταται πλέον απαραίτητη. Η αξιοποίηση πειραματικών δεδομένων και η εξέταση της πειραματικής διαδικασίας θα αναβαθμίσει την εξέταση του μαθήματος της Φυσικής, αλλά κυρίως τη διδασκαλία του και θα προσφέρει νέες γνώσεις, θα αναπτύξει δεξιότητες και θα διαμορφώσει τον ορθολογικό τρόπο σκέψης στους/στις μαθητές/τριες.

Όλα τα παραπάνω απαιτούν πλέον ένα νέο σύγχρονο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα υποστηρίζεται από τα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια και επαναπροσδιορισμό του τρόπου εξέτασης του μαθήματος της Φυσικής.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΦΕΕ